ஈமு பறவைகளுக்கான உணவூட்ட அட்டவணை

ஊட்டச்சத்துக்கள்
ஆரம்பத்தில் வளரும் பருவத்தில் இறுதியில்
கிரகிக்கப்பட்ட ஆற்றல் / கிலோ கலோரி / கிகி 2685 2640 2860
பண்படா புரதம் % 22 20 17
மெத்தியோனைன் % 0.48 0.44 0.38
லைசின் % 1.10 0.94 0.78
பண்படா நார்ப்பொருள் 6-8 6-8 6-7
கால்சியம் 1.5 1.3 1.2
This entry was posted in நீர் மற்றும் தீவன மேலாண்மை. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*