ஊட்டச்சத்துக்களின் ஊட்டம்

ஈமுக்களின் ஊட்டச்சத்து ஊட்டம் தீனியல் கலந்துள்ள கலவைப் பொருட்களைப் பொறுத்து வேறுபடுகிறது. அதாவது எடுத்துக் கொள்ளும் பொருளில் உள்ள சத்துக்கள் மற்றும் பறவை உட்கொள்ளம் அளவைப் பொறுத்தது. தீவனமானது ஒதே தீனியைக் கொண்டிராமல் பல கலவையாக இருப்பது சிறந்தது. இறைச்சிக்காக வளர்க்கப்படும் கோழிகளுக்கு நார்ப்பொருள் குறைந்த அதிக கலவைகளற்ற உணவை அளிப்பதே சிறந்தது.

ஈமுவில் நடத்தப்பட்ட ஒரு சோதனையில் 3 நிலை உணவூட்டம் சிறந்ததாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதாவது நிலை I குஞ்சு பொரித்ததில் இருந்து 10 கிலோ உடல் எடை அடையும் வரை உள்ள ஆரம்ப நிலையாகும் (14 வார வயது) 10 கிலோவிலிருந்து 25 கிலோ வரை உடல் எடை அடையும் இரண்டாம் நிலை வளாச்சி நிலை ஆகும் (34 வார வயது) 25 கிலோவிலிருந்து இறைச்சிக்காக வெட்டப்படும் வரை வளர்க்கும் நிலை முடிவு நிலை எனப்படுகிறது. இவ்வாறு பிரிக்கப்படுவதற்குக் காரணம் அதன் உற்பத்தி அதிகரிக்க ஒரு குறிப்பிட்ட வயதில் தீவனமானது மாற்றப்படவேண்டும். எனினும் இதற்கு சரியான ஊட்டச்சத்துக்களின்  தேவைப் பற்றி அறிந்திருக்கவேண்டும்.

This entry was posted in நீர் மற்றும் தீவன மேலாண்மை. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*