தீவனத்துடன் கொடுக்கும் உபபொருட்கள்

கால்சியம்
நீர்ம வடிவில் இருக்கும் கால்சியத்தைக் குடிதண்ணீரில் கலந்து கொடுத்தல் வேண்டும். கீழ்க்கண்ட மருந்துகள் சந்தையில் எளிதில் கிடைப்பவை. இப்பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்துகளை பறவையின் வயதிற்கேற்ற அளவில் அளிக்கலாம்.

வயது பறவை ஒன்றுக்குத் தேவையான அளவு (மி.லிட்டரில்)
3-5 மாதங்கள் 1.0
5-8 மாதங்கள் 2.0
8 மாதங்களுக்கு மேல் 3.0

வைட்டமின் ஏ, டி3
நீர்மநிலையில் கீழ்க்கண்ட விட்டமின்களை குடிநீரில் கலந்து கொடுக்கலாம். அளவுகள் வயதிற்கேற்ப அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

வயது
நாளொன்றுக்கு  ஒரு பறவைக்குத் தேவையான அளவு (மி.லி)
3-9 மாதங்கள் 0.5
9 மாதங்களுக்கு  மேல் 1.0

விட்டமின் பி காம்ப்ளக்ஸ்
குரோவிபிளக்ஸ் பி பிளக்ஸ் போன்ற விட்டமின் காம்பளக்ஸ்களை நீரில் கலந்து அளிக்கவேண்டும்.

வயது
நாளொன்றுக்கு  ஒரு பறவைக்குத் தேவையான அளவு (மி.லி)
3-5 மாதங்கள் 1.0
5-8 மாதங்கள் 2.0
8 மாதங்களுக்கு மேல் 3.0
This entry was posted in நீர் மற்றும் தீவன மேலாண்மை. Bookmark the permalink.

One Response to தீவனத்துடன் கொடுக்கும் உபபொருட்கள்

 1. mathavan says:

  Hai, My name is mathavan and i am from chennai. I would like to do or start goat farm .I have no previous experience.Could you please let me know regarding
  How much land i may require to do this?
  How much money i may require to start and run the farm?
  How difficult it will be for a beginner?
  From where i can buy the live stock,feed etc?
  Which is the ideal place to do these farming in regards to labour cost,land cost,water availability,climatical conditions etc?
  Will i get any support from the tamil nadu Goverment in this project?
  How beneficial ,do you think this farming will be in financial terms ?
  From where i can get advice or help from experienced people in this farming?
  What all should i know before i start this farming other than these queries?
  i had completed under graduate,and how i gan get the aids from govenment. i am a mechanical engr. now i am working in dubai. i am planing to do some thing to my native villagers to get the daily employemnt for there welfer as wel as my wefer.

  please send me the complet details, project reports,and how thw government can help us like medical, insurance, feeds subsidy and etc.

  Regards

  Mathavan.s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*