நாளொன்றுக்கு ஒரு பறவைக்கு தேவையான தீவன அளவு

ஈமுக்கோழியின் வயது (மாதங்களில்) நாளொன்றுக்கு ஒரு பறவைக்கு தேவையான அளவு (கிராமில்)
3 200
4 300
5 350
6 400
7 500
8 600
9 700
10 800
11 800
12 900
13 900
14 900
15 900
16 900
17 900
18 900
This entry was posted in நீர் மற்றும் தீவன மேலாண்மை. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*