வளரும் ஈமுபறவைகளுக்கான ஊட்டச்சத்துத் தேவைகள்

ஈமுக்களின் உடற்கூறு அறிவயில்படி அதன் செரிமான மண்டலம் செரிக்கம் வயிறு, துவக்க உணவுக்குழாய், கடுந்தசை இரைப்பு, சிறகுடல், (நடுச்சிறுகுடல், டியோடினம், கடைச்சிறுகுடல்) எச்சத்துளை, பெருங்குடல், மலக்குடல் ஆகியப் பகுதிகளைக் கொண்டது. எனவே இவை தீனி சேகரிப்புப் பையைத் தவிர பிற மற்ற செரிமான அமைப்புகள் கோழியைப் போன்றே உள்ளன. ஈமுக்களில் செரிமான வயிறெ சில சமயங்களில் உணவுச் சேகரிக்கும் பையாக வேலை செய்கிறது. வளர்க்கப்படும் ஈமு பறவையின் உடல்
எடையில் 10ல் ஒரு பங்கு நீளம் அதன் செரிமானக் குழாய் பெற்றுள்ளது.

பறவை உட்கொண்ட தீவனத்தைப் பொறுத்து அது செரிமானப் பாதையைக் கடக்கும் நேரம் வேறுபடுகிறது. தாவரப் பொருட்கள் 5-6 மணி நேரமும், கோதுமைத் தானியங்களாக இருந்தால் ஒரு நாள் அல்லது இரண்டு நாட்களாகலாம். கண்ணாடிக் கூழாங்கற்கள் 100 நாட்கள் வரை அதன் செரிமானக் குழாயில் தங்கியிருப்பதாக அறியப்பட்டுள்ளது. சரியாக அரைக்கப்படாத தானியங்கள் இரைப்பையில் சேகரிக்கப்பட்டு, தீவனங்கள் கிடைக்காத சமயத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ளப்படுகின்றன.

This entry was posted in நீர் மற்றும் தீவன மேலாண்மை. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>